درباره ما

شبکه زنان از شبکه ای از داوطلبان از رشته های مختلف حرفه ای و زنان افغان که تحت حمایت بین المللی هستند، استفاده می کند. ماموریت حمایت و تسهیل ادغام اجتماعی و کاری این زنان در کشورمان است.

چرا ما آن را انجام می دهیم

برای بهترین حال و آینده ای امیدوارکننده برای زنان، آزاد و پر از فرصت

برای همبستگی و همدلی با کسانی که حقوق خود را پایمال می بینند.

برای عدالت، آزادی و برابری.

زیرا ما احساس می کنیم که می توانیم کمک کنیم و می توانیم در موقعیت آن زنانی قرار بگیریم که به خاطر دفاع از حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.

برای غنی سازی شخصی متقابل و برای تحقق تنوع و شمول

زیرا با کمک به این زنان برای دستیابی به یک زندگی آزاد و با منابع، این فرصت را به خانواده های آنها نیز ارائه می دهیم که در جامعه ای با احترام و فرصت های برابر رشد کنند.

هيئت مدیره

María José Rodriguez-Becedas

رئیس

Maite Pacheco Mateo-Sagasta

معاون رئيس جمهور

Silvia Morro Ruiz

دبیر، منشی

Lucila García Méndez

خزانه دار

Silvia Oñate Moya

آوازی

María López de la Usada

آوازی

Beatriz García Herranz

آوازی

Begoña Morales Blanco-Steger

آوازی

هماهنگ کننده

Patricia Loyo Díaz

هماهنگ کننده

Mª José Rodríguez Becedas Junta Directiva
Mª José Rodríguez Becedas Junta Directiva
Mª José Rodríguez Becedas Junta Directiva
Mª José Rodríguez Becedas Junta Directiva
Mª José Rodríguez Becedas Junta Directiva
Mª José Rodríguez Becedas Junta Directiva
Mª José Rodríguez Becedas Junta Directiva
Mª José Rodríguez Becedas Junta Directiva

اگر همه اینها با ارزش های شما همخوانی دارد، راه های زیادی برای حمایت از ما دارید.

همکاران

Skip to content